REALIZACJA POD KLUCZREALIZACJA POD KLUCZ

 


Okazuje się, że nie jest to łatwe zadanie...

Nawet najbardziej nowatorskie koncepcje i projekty, poparte wielotygodniowymi konsultacjami i szczegółowymi uzgodnieniami zespołu projektowego z Inwestorem niejednokrotnie nie dają pożądanego efektu rzetelnej realizacji obiektu przez wykonawcę wyłanianego w drodze procedur przetargowych, w których podstawowe kryterium oceny oferty stanowi często najniższa cena.

Niestety, za niską ceną ofertową kryje się często niska jakość usług, idąca w parze z rozproszeniem zadania na wielu  podwykonawców branżowych, a często z permanentną zamianą zaprojektowanych technologii na jakościowo niższe, co w konsekwencji skutkuje obniżeniem walorów technicznych powstającego obiektu. 

Jak temu zaradzić ?

Najskuteczniejszym rozwiązaniem wydaje się powierzenie zadania budowy sali konferencyjnej specjalistycznej firmie świadczącej wielobranżowe usługi projektowo-wykonawcze zarówno w zakresie prac ogólno-budowlanych, elektrycznych oraz instalacji audiowizualnych.

To kompleksowość usług stanowi gwarancję terminowej i bezbłędnej realizacji zadania.


REALIZACJA  ZADANIA

Realizację zadania rozpoczynamy od żmudnej pracy koncepcyjnej ściśle współpracując z Inwestorem, poznając jego potrzeby, ale również uwzględniając jego możliwości finansowe. Trud włożony w opracowanie i uzgodnienie rozwiązań projektowych procentuje w fazie końcowej realizacji przedsięwzięcia.
W  fazie projektowej bardzo pomocne okazują się wizualizacje komputerowe, obrazujące realnie przyszły kształt, kolorystykę i wyposażenie sali. Roboty budowlano-remontowe należy prowadzić równolegle z pracami instalacyjnymi. Najczęściej nieodzowne jest pozostawie- nie rezerwowych szachów i przepustów instalacyjnych, umożliwiających w przyszłości modernizację zastosowanych rozwiązań. Warto też wykonać kilka „linii na zapas”. Pamiętajmy, że po wykonaniu ścian, posadzek oraz sufitów kolejna ingerencja już nie jest możliwa. Chociaż i na to jest sposób. Jeżeli wyposażymy swój obiekt w inteligentny system sterowania to poza tym, że ułatwimy użytkownikowi obsługę nowoczesnego wyposażenia multimedialnego, możemy przyszłości modyfikować i dzielić na strefy funkcje oświetlenia, zaciemnienia, projekcji czy nagłośnienia. Oczywiście Użytkownikowi należy przekazać gotowy obiekt, w stadium gotowym do przyjęcia gości i najbardziej wymagających uczestników szkolenia. Szkolenie zaczynamy od personelu Inwestora. Profesjonalnie wyposażona sala potrzebuje profesjonalnej obsługi.  

ZAPRASZAMY  DO WSPÓŁPRACY

Doświadczeni inżynierowie firmy DELTA